ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ TAPETALES

Η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Xρήσης είναι διαθέσιμη εδώ.

Καλώς ήλθατε στο ιστότοπο TAPETALES. « www.tapetales.gr », ο οποίος διαθέτει συνδρομητική πλατφόρμα διάθεσης στο κοινό ηχογραφημένων συγγραφικών έργων (audiobooks) από εκφωνητές σύμφωνα με τους όρους της εμπορικής πολιτικής του καθώς και πληροφορίες με τα στοιχεία των έργων και των εκφωνητών τους, και ηχητικών εκπομπών (podcasts).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους.

Οι όροι χρήσης είναι οι όροι μιας νομικής συμφωνίας ανάμεσα στους χρήστες και στο TAPETALES και αφορούν τη χρήση του ιστότοπου « www.tapetales.gr » με τις εφαρμογές και υπηρεσίες του που εξυπηρετούν τις δραστηριότητές του (συλλογικά εφεξής ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ή TAPETALES), όπως παρουσιάζονται στο περιεχόμενό του. Οι όροι «εμείς» «εμάς» «μας» αναφέρονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ προσπαθεί να παρέχει στους χρήστες και την πελατεία του καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών από τον IΣΤΟΤΟΠΟ πραγματοποιείται ή/και ολοκληρώνεται από το σύνολο του δικτύου του, δηλαδή είτε από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, είτε τους χώρους άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων του, ή μέσω τυχόν άλλων σημείων παρουσίας των συνεργατών του (υπαλλήλων, εξουσιοδοτημένων προσώπων κλπ), φυσικών προσώπων ή μη, σύμφωνα με τις οδηγίες, τους όρους και προϋποθέσεις, που γνωστοποιούνται στο χρήστη από εμάς.

Η πρόσβαση ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών και των υπηρεσιών του TAPETALES προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων ‘Ορων και των Πολιτικών του TAPETALES, που εντάσσονται και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους Όρους Χρήσης, καθώς και των όρων χρήσης που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν Τρίτοι Πάροχοι (όπως Ιδρύματα Πληρωμών, GOOGLE) προς το κοινό, σχετίζονται με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενου του ιστότοπου του TAPETALES και αφορούν το εκάστοτε αγαθό ή υπηρεσία που παρέχουν.

Εμείς είμαστε οι μόνοι κύριοι του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, έχοντας εξασφαλίσει κάθε απαραίτητη άδεια για τη χρήση των στοιχείων που αναρτά σε αυτό από τους εκάστοτε φερόμενους ως δικαιοπαρόχους.

Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του TAPETALES ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης ή Πολιτικές, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών, όπου ρυθμίζουν διαφορετικά αντίστοιχο θέμα.

Απαιτείται από τους χρήστες, κατά τη διαδικασία πρόσβασης στον IΣΤΟΤΟΠΟ και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιών του TAPETALES .

Η γνώση και η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε χρήστη, ο οποίος οφείλει να προβαίνει σε ενημέρωση και στην αποδοχή τους, μέσω της διαδικασίας και δυνάμει των προϋποθέσεων, που διαμορφώνει και ορίζει ο IΣΤΟΤΟΠΟΣ ή τρίτοι πάροχοι, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Η πρόσβαση, επίσκεψη ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών και υπηρεσιών του TAPETALES και των παροχών τρίτων, όπως αυτές παρουσιάζονται στο TAPETALES, αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει αναγνώσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι ανεπιφύλακτα δεσμεύεται από τους Όρους Χρήσης του TAPETALES, καθώς και από τους Όρους Χρήσης, που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν οι τρίτοι πάροχοι στον IΣΤΟΤΟΠΟ και αφορούν την εκάστοτε παροχή τους.

Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους του παρόντος, σας ζητάμε να μην κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου TAPETALES και των παρεχομένων υπηρεσιών.

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ διατηρεί δικαίωμα, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, να αναθεωρεί, τροποποιεί και ενημερώνει τους Όρους Χρήσης του, μονομερώς, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Επίσης, μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στις δημοσιεύσεις που αναρτώνται στον IΣΤΟΤΟΠΟ οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.

Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στο TAPETALES, αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του TAPETALES, να ενημερώνονται σχετικά, να ελέγχουν συχνά τους παρόντες όρους για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των όρων και, εφόσον απαιτείται νέα αποδοχή, να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους. Η συνεχής χρήση του TAPETALES θεωρείται αποδοχή των τροποποιημένων ή ενημερωμένων όρων εκ μέρους του χρήστη.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης, που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν εκάστοτε τρίτοι πάροχοι στο TAPETALES, οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών του TAPETALES, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Επισημαίνεται ότι άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή όρου που παρέχεται από τρίτους παρόχους οδηγεί σε αδυναμία παροχής του αγαθού, που έχει επιλέξει ο χρήστης και πιθανή αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του TAPETALES εν όλω ή εν μέρει. Η χρήση του ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ απαιτεί εγγραφή ως συνδρομητή και δημιουργία λογαριασμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που ανακοινώνονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Η ακύρωση του λογαριασμού/συνδρομής σας γίνεται μέσω της διαδικασίας που ανακοινώνεται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ή με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής στο [email protected].

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, των εφαρμογών και υπηρεσιών του να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, και να είναι επικαιρποιημένες. O IΣΤΟΤΟΠΟΣ όμως δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ύπαρξη των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη του TAPETALES για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του δικτυακού τόπου του TAPETALES, των εφαρμογών και υπηρεσιών του.

To TAPETALES δύναται μεταξύ άλλων να παρέχει υπερ-σύνδεσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. To TAPETALES καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η περιήγηση στον ιστότοπο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του να γίνονται με ασφάλεια για τον χρήστη. Εντούτοις, O IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του TAPETALES.

Ο χρήστης του TAPETALES είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο, που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα, χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του TAPETALES. Στο χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών και υπηρεσιών του TAPETALES. O IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή άλλες φθορές/ απώλειες από τη χρήση του περιεχομένου του.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι ο IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στον IΣΤΟΤΟΠΟ και ο IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ (COPYRIGHT)- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΉΜΑΤΑ

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ είναι μόνος κύριος, άλλως δικαιούχος όλου του περιεχομένου του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, τίτλων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για τη χρήση των στοιχείων, που αναρτά σε αυτό από τους εκάστοτε φερόμενους ως δικαιοπαρόχους. Όλες οι τεχνολογικές υποδομές που χρησιμοποιεί ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, έχουν αναπτυχθεί, συνεχίζουν να αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς.

Το περιεχόμενο του TAPETALES (λογισμικό, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, βίντεο, δεδομένα, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα, κλπ.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του TAPETALES, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας.

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε server, αποστολή, μετάδοση, μεταβίβαση, διανομή ή άλλη χρήση, εκτός για αυτή που προορίζεται, αυτού του δικτυακού τόπου και οποιωνδήποτε στοιχείων του περιεχομένου του. Επιπλέον, οποιοδήποτε περιεχόμενο του TAPETALES διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του TAPETALES και η χρήση τέτοιου περιεχομένου από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για την προσωπική του χρήση και δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αντιγραφεί, τεθεί σε άλλο δίκτυο υπολογιστών και να διανεμηθεί με άλλα μέσα επικοινωνίας ή να δημιουργηθεί παράγωγο έργο. Οποιαδήποτε απαγορευμένη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο του Ιστότοπου ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των αγαθό και υπηρεσιών του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Η μη συμμόρφωση χρήστη με τους όρους και προϋποθέσεις του TAPETALES θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, και ο χρήστης οφείλει να καταστρέψει άμεσα όλα τα αντίγραφα των μεταφορτωμένων υλικών που τυχόν έχει στην κατοχή του ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον IΣΤΟΤΟΠΟ και φέρουν τα σήματα τρίτων παρόχων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα οποιουδήποτε στοιχείου/μέρους του περιεχομένου τoυ TAPETALES, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών από εμάς καθορίζονται από εμάς και μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.
Οι χρεώσεις των μηνιαίων συνδρομών για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών από τον ισότοπο μας θα ανακοινώνονται στον ισότοπο μας ή θα αναφέρονται κατά τη συναλλαγή σας με εμάς.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι χρήστες για την πληρωμή στο TAPETALES έχουν τη δυνατότητα της χρήσης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας VISA ή MASTERCARD ή κάρτας μέσω της πλατφόρμας STRIDE ή άλλων τρόπων πληρωμών που θα ανακοινώνονται στον ιστότοπο. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας πραγματοποιούνται με απόλυτη ασφάλεια. Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή.Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή είναι εμπιστευτικές και ο IΣΤΟΤΟΠΟΣ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή συνεργάτες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Το TAPETALES δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Στην περίπτωση παροχής εκ μέρους μας ολιγόχρονης δοκιμαστικής περιόδου χρήσης των υπηρεσιών και αγαθών μας άνευ καταβολής τιμήματος, οι χρήσεις αυτές υπόκεινται στους παρόντες όρους, εκτός εάν για τις περιπτώσεις αυτές υπάρξουν εκ μέρους μας ειδικότερες ρυθμίσεις. Εφόσον πριν το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου ακυρώσετε τη συνδρομή σας δεν έχετε ουδεμία χρέωση προς τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Εάν δεν ακυρώσετε τη συνδρομή εντός της δοκιμαστικής περιόδου, τότε υποχρεούστε να πληρώσετε τον πρώτο μήνα συνδρομής αρχής γενομένης από την επομένη ημέρα της λήξης της δοκιμαστικής περιόδου.

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Xρήστη και Πελάτη του TAPETALES διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων σας διαβάστε την Πολιτική Προστασίας και Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων.

COOKIES

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies. Cookies ονομάζονται τα μικρά αρχεία κειμένου/ μια σειρά από πληροφορίες σε μορφή απλού κειμένου, οι οποίες μεταφέρονται από μία οποιαδήποτε ιστοσελίδα, κάθε φορά που επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο, στο αντίστοιχο αρχείο του browser στο σκληρό δίσκο του χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή ή άλλη συσκευή, που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για πολλούς λόγους, όπως για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες του TAPETALES, την ταξινόμηση του περιεχομένου του με τέτοιο τρόπο, ώστε τα αποτελέσματα της αναζήτησης του χρήστη να βρίσκονται πολύ γρήγορα, τη βελτίωση των υπηρεσιών και εφαρμογών του TAPETALES με την απομνημόνευση των προτιμήσεων του χρήστη ασφαλούς αναζήτησης, για στατιστικούς λόγους ή για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα. Τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του χρήστη.

Επισημαίνεται ότι η μη αποδοχή της χρήσης cookies δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την TAPETALES ορισμένων εφαρμογών, υπηρεσιών ή/και πληροφοριών.

Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies και για διαφημιστικούς, προωθητικούς λόγους των υπηρεσιών μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος εφόσον έχετε δώσει τη συναίνεσή σας.

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ TAPETALES ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙA

Η χρήση της Ιστοσελίδας, των εφαρμογών και υπηρεσιών του TAPETALES από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων, που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Εμείς δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ελεύθερα προσθέτει και αφαιρεί περιεχόμενο στις συνδρομητικές του παροχές οιουδήποτε είδους, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επίσης ενδέχεται επίσης να καταργήσουμε περιεχόμενο που έχει διατεθεί σε εσάς ή να περιορίσουμε την ικανότητά σας να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα το περιεχομένου του, ούτε την αδιάλειπτη λειτουργία του, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, τη λειτουργία δικτύων επικοινωνίας, την ταυτόχρονη προσπάθεια εισόδου μεγάλου αριθμού ατόμων για να κάνουν χρήση του TAPETALES, ή από άλλες αιτίες.

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του, διατηρεί όμως το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του ιστότοπου, των εφαρμογών και υπηρεσιών του, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι O IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία τους, που οφείλεται στη χρήση του ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των εφαρμογών και υπηρεσιών του ή βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Παρότι ο IΣΤΟΤΟΠΟΣ χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του ιστότοπου, των εφαρμογών και υπηρεσιών του από ιούς και άλλα επιβλαβή προγράμματα αρχεία και κωδικούς, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλοίωση, απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων από την επίσκεψη και χρήση του περιεχομένου του TAPETALES, από μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του TAPETALES. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων του από ιούς, με χρήση συστημάτων προστασίας, πριν τη χρήση του TAPETALES ή την αποθήκευση πληροφοριών, στις τερματικές συσκευές του, εφόσον επιτρέπεται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ TAPETALES - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του TAPETALES διατίθεται «ως έχει» και ο IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την πληρότητα, ορθότητα, αρτιότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, που τυχόν θα υποστεί χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του TAPETALES, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων, ακόμη και εάν O IΣΤΟΤΟΠΟΣ έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή απωλειών, και οι οποίες έχουν σχέση σε διάφορες αιτίες, όπως με τη λειτουργία ή μη, ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου του TAPETALES.

Επίσης ο IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, εφαρμογές, υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τoυ τίθενται. Ομοίως ο IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος TAPETALES ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά (προγράμματα, αρχεία, κωδικοί κλπ). Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση το TAPETALES.

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ ρητά αποποιείται κάθε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την εκτέλεση των εφαρμογών και των υπηρεσιών του TAPETALES και των παροχών τρίτων και την ουσία του περιεχομένου του, χωρίς περιορισμό.

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ συμμορφώνεται πλήρως με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις σχετικές με την πώληση προϊόντων, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. O IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη, έστω και εάν εκ λάθους διαπιστωθεί η μη διαθεσιμότητα για οποιονδήποτε λόγο , μετά την παραγγελία από χρήστη.

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν ευθύνεται, δεν δεσμεύεται και δεν μπορεί να εγγυηθεί και να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία, στις υπηρεσίες/πληροφορίες/ανακοινώσεις/χαρακτηριστικά και ιδιότητες αγαθών που περιέχονται. O IΣΤΟΤΟΠΟΣ ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος. O IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη, που προκύπτει από αδυναμία παροχής των υπηρεσιών του. O IΣΤΟΤΟΠΟΣ επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε σοβαρούς λόγους ή και ανωτέρας βίας και τα οποία αμέσως θα διορθώνει, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή του.

Στo πλαίσιo της καλής πίστεως και της προσπάθειάς μας να παρέχουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες σε εσάς, παρακαλούμε, εφόσον διαπιστώσετε κάποιο τέτοιο λάθος, να επικοινωνείτε με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής στο [email protected]

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ/ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΏΝ

Ο χρήστης του TAPETALES οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, κατά τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, των εφαρμογών και υπηρεσιών του, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών εις βάρος του TAPETALES ή τρίτων παρόχων που ανακοινώνουν περιεχόμενο στον ιστότοπο TAPETALES, ή λοιπών χρηστών.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί εξ αιτίας παράνομης, αθέμιτης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης του TAPETALES, των εφαρμογών και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ για κάθε τυχόν ζημία του από την χρήση αυτή. Η μη ενάσκηση από εμάς των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων μας δεν συνεπάγεται παραίτησή μας από τα δικαιώματα αυτά.

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες και υπηρεσίες απαιτηθεί η χρήση κωδικών ασφαλείας, που χορηγείται από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά την ευθύνη για τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή του TAPETALES από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη.

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν προβαίνει σε κανενός είδους διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί τoν ΙΣΤΟΤΟΠΟ για:

Καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, κοινοποίηση, αποστολή περιεχομένου που προσβάλλει εμάς ή τρίτους που έχουν πρόσβαση στον IΣΤΟΤΟΠΟ και αντίκειται σε διάταξη νόμου, τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες την προστασία της ανηλικότητας, την εμπιστευτικότητα και την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων οιουδήποτε προσώπου.

Καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, κοινοποίηση, αποστολή περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα χρήσης/ επεξεργασίας/ δημοσίευσης σύμφωνα με το νόμο ή συμβάσεις,

Καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, κοινοποίηση, αποστολή περιεχομένου ή υλικού, που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του TAPETALES ή τρίτων ή περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

Ο χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση του TAPETALES δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από χρήστες που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο TAPETALES. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν ποινικών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και τερματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

O χρήστης έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της Εταιρίας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να εγγραφεί στο συναθροιστή αναρτήσεων (RSS feed) και να λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις για τις νέες αναρτήσεις της ιστοσελίδας. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη των αναρτήσεων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για διαγραφή από το συναθροιστή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει μέρος σε διαδικτυακούς διαγωνισμούς που διεξάγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου, τηρώντας τους επί μέρους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του εκάστοτε διαγωνισμού.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

‘Eχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από παραγγελίες των ψηφιακών αγαθών μας audiobooks και λοιπών, σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις σχετικές με την προστασία του καταναλωτή. Μπορείτε να ζητήσετε την ακύρωση της αγοράς σας και την επιστροφή των χρημάτων σας στον τραπεζικό λογαριασμό σας, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία πληρωμής. Για την σκύρωση της παραγγελίας σας και την επιστροφή των χρημάτων σας πρέπει να στείλετε έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέροντας το λόγο για την ακύρωση και επιστροφή των χρημάτων καθώς και τα στοιχεία της σύνδεσής σας με τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και τα στοιχεία του λογαριααμού σας. Οι επιστροφές χρημάτων γίνονται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της έγκρισης της επιστροφής, όπως θα σας σταλεί με έγγραφη ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Σε περίπτωση που έχει γίνει χρήση της υπηρεσίας δεν είναι δυνατόν να γίνει επιστροφή χρημάτων.

ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΊΤΩΝ

Μέσω της ιστοσελίδας του TAPETALES, με κατάλληλους συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) δύναται να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται και καθορίζεται με αποκλειστική ευθύνη αυτών των προσώπων και οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και, συνεπώς, έχουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους και φέρουν την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων του χρήστη του TAPETALES ή άλλων προσώπων, αποκλεισμένης ρητά κάθε ευθύνης μας για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια των ιστοσελίδων αυτών.

Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του TAPETALES, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους όρους χρήσης αυτών των διαδικτυακών τόπων. O IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, εγγύηση ή άλλη δέσμευση αναφορικά με οποιουσδήποτε διαδικτυακούς τόπους μη-συνδεδεμένους με τον ιστότοπο του TAPETALES ή άλλες πηγές τρίτων, για τους οποίους μπορεί να υπάρχουν παραπομπές, δυνατότητες πρόσβασης ή διασύνδεσης μέσω του TAPETALES.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από το TAPETALES, και ούτε φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών τους, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των αγαθών, εφαρμογών και υπηρεσιών τους, τα οποία διατίθενται μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων, ούτε για τις πρακτικές τους σχετικά με την προστασία απορρήτου.

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν ευθύνεται, επίσης, για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων, μέσω αυτών των τρίτων προσώπων, πληροφοριών, υπηρεσιών και αγαθών εξ αιτίας κακής λειτουργίας των ιστοσελίδων τους ή/και άλλων σφαλμάτων. Εάν ο χρήστης των εφαρμογών του TAPETALES αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Κατά συνέπεια, με τη χρήση των συνδέσμων του TAPETALES για τη διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων προσώπων, οι χρήστες του TAPETALES αποδέχονται και συμφωνούν ότι O IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν ελέγχει το περιεχόμενο, δεν είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών διαδικτυακών τόπων ή άλλων πηγών και δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες, αγαθά, που υπάρχουν ή διατίθενται στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους ή πηγές, ή για τυχόν αλλοιώσεις στο λογισμικό, περιεχόμενο, δεδομένα και πληροφορίες του χρήστη από ιούς, και άλλα δυνητικά επιβλαβή λογισμικά προγράμματα (worms, trojan horses κλπ).

Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση αυτών, ως και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών. Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε οποτεδήποτε, κατά την κρίση μας από τον ιστότοπο συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό του χρήστη, τους παρόντες Όρους και τη χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών του ή οποιουδήποτε περιεχομένου του ανά πάσα στιγμή: α) αν ο χρήστης έχει παραβιάσει τους όρους του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή δικαστικές αποφάσεις ή το νόμο, β) O IΣΤΟΤΟΠΟΣ δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης, γ) οι εν λόγω πληροφορίες του χρήστη ελέγχονται ως ανακριβείς, δ) O IΣΤΟΤΟΠΟΣαποφασίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να παύσει να προσφέρει στο χρήστη οποιοδήποτε περιεχόμενο.

Μετά τον τερματισμό, ο χρήστης οφείλει να διακόψει αμέσως κάθε χρήση των σελίδων, εφαρμογών και υπηρεσιών του TAPETALES.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Όροι, όπως τυχόν συμπληρώνονται με Ειδικούς Όρους για τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, τις Πολιτικές του TAPETALES και τυχόν Πρόσθετους Όρους Τρίτων Παρόχων, συναποτελούν τους Όρους Χρήσης, αντιπροσωπεύουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρόντος, καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος TAPETALES και αντικαθιστούν όλες τις άλλες συμφωνίες μεταξύ των μερών, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το αντικείμενο της παρόντος.

Οι ανωτέρω ‘Οροι και προϋποθέσεις χρήσης του TAPETALES, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω ‘Ορων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών ‘Ορων. Καμία τροποποίηση των ‘Ορων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους ‘Ορους χρήσης του TAPETALES.

O IΣΤΟΤΟΠΟΣ μπορεί να αναθέσει/εκχωρήσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Ο χρήστης συμφωνεί να μην αναθέσει/ εκχωρήσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές, που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων ‘Ορων και κάθε τροποποίησής τους και από εν γένει χρήση του TAPETALES από τον χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του TAPETALES παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του TAPETALES, που άπτονται νομικών, ηθικών, ή άλλων θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο ίδιο email [email protected] Oι παρόντες ‘Οροι δημοσιεύθηκαν από εμάς τον Μάιο 2022 και δύναται να υπόκεινται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές στους ‘Όρους Χρήσης θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση. Η χρήση της ιστοσελίδας, των εφαρμογών και των υπηρεσιών μας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

TAPETALES ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Μάιος 2022.

logo

Ελληνικά ηχητικά βιβλία και αποκλειστικά podcasts!

Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
LinkedIn
© TapeTales 2022